หน้าแรก

มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

การสอนภาษาอังกฤษโดยครูอาสา

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทุกคน โดยใช้กิจกรรมครูอาสาชาวต่างชาติ เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 มีครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเข้ามาสอนในโรงเรียนภาคเรียนละ 4 คน ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก ในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดครูผู้สอนของโรงเรียนให้มีครูครบชั้นและตรงตามวิชาเอกที่สำคัญ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และประถมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญให้กับนักเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

เครือข่ายการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด มีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายเด็กไทยฟันดี เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

โรงเรียนบ้านเนินสะอาดผ่านการประเมินเพื่อรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560-2562

โรงเรียนเด็กไทยฟันดี

ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี "ยอดเยี่ยม" ระดับประเทศ ภายใต้เครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอวัฒนานคร

โรงเรียนเครือข่าย STEM ศึกษา

เมื่อปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ได้เข้าร่วมเครือข่ายขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

O-NET สูง

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา