เรียนธรรมทุกวันศุกร์

ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ โดยนิมนต์พระจากวัดบ้านเนินสะอาด มาสอนธรรมะให้แก่นักเรียนเป็นประจำในทุกสัปดาห์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรม อันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี