พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อ เวลา 09.00 น.ของวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โดยนายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนบ้านเนินสะอาด โดย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี และ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสำรอง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมพิธีเดินสวนสนาม

นายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่นเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองและตามอุดมการณ์ของลุกเสือ ดังต่อไปนี้ คือให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกต จดจำและพึ่งตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ